ΑΝΤΛΙΕΣ SPLITCASE

ΑΝΤΛΙΕΣ 
ASN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

 • Υδροδότηση
 • Ψύξη νερού και ζεστό νερό
 • Συστήματα πυρόσβεσης
 • Νερό για πισίνες
 • Ψεκασμός
 • Άρδευση
 • Υφάλμυρο νερό
 • Συμπύκνωμα
 • Συστήματα κλιματισμού αέρα
 • Πόσιμο νερό
 • Χημικά και έλαια
 • Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
 • Ναυτιλιακή βιομηχανία, Θαλασσινό νερό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Χωρητικότητα έως και 3000 m3/h (Τυπικό προϊόν)
 • Επέκταση της χωρητικότητας έως και 15000 m3/h (Προσαρμοσμένος σχεδιασμός)
 • Συνολικό ύψος έως και 240 μέτρα
 • Θερμοκρασία -30 oC έως +140 oC
 • Πίεση έως και 25 bar

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Το κέλυφος της αντλίας είναι σπειροειδούς τύπου εξοπλισμένο με δακτυλίους τριβής κελύφους που αντικαθίστανται εύκολα.
 • Όλες οι φτερωτές είναι τύπου διπλής αναρρόφησης, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες σύμφωνα με το ISO 1940 κατηγορία G 6.3.
 • Ο άξονας περιστρέφεται στους γρασαρισμένους ένσφαιρους τριβείς (2 τεμάχια για την οριζόντια έκδοση). Στην κάθετη έκδοση, ο ανώτερος τριβέας είναι κυλινδρικού τύπου, ενώ υπάρχει και ένας τριβέας οδηγός στον πυθμένα των αντλιών
 • Η τυπική διάταξη στεγανοποίησης είναι ένας σταθερός στυπιοθλίπτης για θερμοκρασίες έως και 110 °C. Για θερμοκρασίες έως και 140 οC χρησιμοποιούνται μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα.

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΒΑΣΗΣ

 • Στην οριζόντια έκδοση, η αντλία και ο κινητήρας στερεώνονται σε πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από χάλυβα, το οποίο πρέπει να είναι στερεωμένο με κοχλίες αγκύρωσης σε τσιμεντένια βάση και κατόπιν να γίνει πλήρωση με ένεμα σε πλαίσια βάσης, τα οποία κατασκευάζονται από συγκολλημένα υποστυλώματα.
 • Στην κάθετη έκδοση, η αντλία είναι στερεωμένη μεταξύ του πλαισίου βάσης και της βάσης του κινητήρα, τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα.

ΣΥΖΕΥΞΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ

 • Χρησιμοποιείται ευέλικτη σύζευξη με ακίδες και καουτσούκ. Σε περίπτωση μετακίνησης του περιβλήματος της αντλίας, του κινητήρα ή ολόκληρης της μονάδας, απαιτείται πάντα ευθυγράμμιση.
 • Όλοι οι συνδετήρες ζεύξης παρέχονται με προστατευτικό.

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Τυπικά υλικά: χυτοσίδηρος, όλκιμος χυτοσίδηρος, κράματα χαλκού.
 • Ειδικά υλικά: ανοξείδωτος χάλυβας, Duplex ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός ανθεκτικός στο Ni χυτοσίδηρος.