ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
AQUAPRESS "F"

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα συστήματα πυρόσβεσης DP PUMPS κατασκευάζονται τηρώντας μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου της ποιότητας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και είναι έτοιμα προς χρήση σε επικίνδυνες περιστάσεις και συνθήκες.

Το Τμήμα μηχανικών της DP PUMPS παρέχει όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες ώστε τα συστήματα να είναι πάντα έτοιμα για λειτουργία βάσει των εγχειριδίων συντήρησης.

Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για συστήματα πυρόσβεσης κατασκευάζονται πλήρως από την DP PUMPS με κατασκευαστικά υλικά ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. (Μέρη από χυτοσίδηρο για την τυπική κατασκευή ή μέρη από χαλκό για την ειδική κατασκευή και από ανοξείδωτο χάλυβα σε περίπτωση παροχής θαλασσινού νερού).

AQUAPRESS
F 312

  • Μία ηλεκτροκίνητη κύρια αντλία
  • Εφεδρική αντλία με ηλεκτροκινητήρα με τα ίδια υδραυλικά δεδομένα όπως η κύρια
  • Μία βοηθητική (jokey) αντλία με μικρή κατανάλωση της κύριας αντλίας πυρόσβεσης χωρίς να γίνεται εκκίνηση της κύριας αντλίας.
  • Συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης σύμφωνα με την επιθυμητή χωρητικότητα, συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου υδραυλικού εξοπλισμού (βαλβίδες, πολλαπλές συνδέσεις, βαλβίδες ελέγχου ή αντεπιστροφής κ.λπ.)
  • Πίνακας ελέγχου για αυτόματη - μη αυτόματη λειτουργία.
  • Δοχείο πίεσης ανάλογα με την εφαρμογή.
  • Κοινή βάση κατασκευασμένη από χάλυβα για όλον τον εξοπλισμό (εκτός του δοχείου πίεσης) που έχει συναρμολογηθεί ήδη και ηλεκτρικά συνδεδεμένη, έτοιμη για εγκατάσταση και λειτουργία.
  • Η λειτουργία του συστήματος F312 μπορεί να είναι μη αυτόματη «F312M» ή αυτόματη «F312A».
  • Τα συστήματα F 312 χρησιμοποιούνται με μια ηλεκτρική γεννήτρια με τα σωστά kVA για εκκίνηση των ηλεκτροκινητήρων του συστήματος, η οποία διατίθεται για την εκκίνηση των αντλιών όταν δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικής τάσης από το κύριο δίκτυο.

AQUAPRESS
F 330

Τα κύρια μέρη των συστημάτων πυρόσβεσης AQUAPRESS F330 είναι τα εξής:

Μία ηλεκτροκίνητη κύρια αντλία

Εφεδρική αντλία με πετρελαιοκινητήρα (σε περίπτωση απουσίας παροχής τάσης) με τα ίδια υδραυλικά δεδομένα όπως η κύρια

Μία βοηθητική (jokey) αντλία με μικρή κατανάλωση της κύριας αντλίας πυρόσβεσης χωρίς να γίνεται εκκίνηση της κύριας αντλίας.

Συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης σύμφωνα με την επιθυμητή χωρητικότητα, συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου υδραυλικού εξοπλισμού (βαλβίδες, πολλαπλές συνδέσεις, βαλβίδες ελέγχου ή αντεπιστροφής κ.λπ.)

Πίνακας ελέγχου για αυτόματη - μη αυτόματη λειτουργία τόσο για την ηλεκτροκίνητη όσο και για την πετρελαιοκίνητη αντλία.

Μπαταρία για τον πετρελαιοκινητήρα και αυτόματος φορτιστής μπαταρίας

Δοχείο πίεσης ανάλογα με την εφαρμογή.

Κοινή βάση κατασκευασμένη από χάλυβα για όλον τον εξοπλισμό (εκτός του δοχείου πίεσης) που έχει συναρμολογηθεί ήδη και ηλεκτρικά συνδεδεμένη, έτοιμη για εγκατάσταση και λειτουργία.

Η λειτουργία του συστήματος F330 μπορεί να είναι μη αυτόματη «F330M» ή αυτόματη «F330A».

Μη αυτόματη λειτουργία του F330M: Το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα όταν μειώνεται η πίεση στην κύρια παροχή νερού πυρόσβεσης και διακόπτεται μη αυτόματα με το πλήκτρο διακοπής από τον χρήστη.

Αυτόματη λειτουργία του F330A: Το σύστημα αρχίζει και σταματά να λειτουργεί αυτόματα όταν μειώνεται η πίεση στην κύρια παροχή νερού πυρόσβεσης.

Στο σύστημα F330 δεν απαιτείται ηλεκτρική γεννήτρια λόγω της ύπαρξης της αντλίας με πετρελαιοκίνητο κινητήρα.